X

ЗАКОН УКРАИНЫ № 1052

Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про будівельні норми» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 18, ст. 735, N 34, ст. 343; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

 1. У статті 1:

абзаци другий — четвертий викласти в такій редакції:

«базова організація у будівництві — організація, що виконує у визначеному напрямі науково-технічної діяльності у будівництві функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві;

будівельні норми — нормативний акт технічного характеру, що встановлює обов’язкові вимоги до об’єкта нормування у будівництві;

нормування у будівництві — діяльність із розроблення, погодження, перевірки, затвердження, внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність, будівельних норм;»;

доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«параметричний метод нормування у будівництві — спосіб формування вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає встановлення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві (критерію, вимоги до експлуатаційної характеристики та/або її показників);

розпорядчий метод нормування у будівництві — спосіб формування вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає поелементний опис об’єкта нормування у будівництві (встановлення рішення, конструкції, матеріалу, які не передбачають альтернатив);».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;

доповнити абзацом десятим такого змісту:

«цільовий метод нормування у будівництві — спосіб формування вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає встановлення цілі та конкретних критеріїв оцінки технічних характеристик об’єкта нормування у будівництві.».

 1. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

«1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері нормування у будівництві, а також застосування будівельних норм.».

 1. Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

«1) створення безпечного середовища для здоров’я та життєдіяльності людини (в тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення);».

 1. У статті 5:

у назві статті слово «Суб’єкти» замінити словами «Суб’єкти та об’єкти»;

у частині першій:

у пункті 2 слово «міністерства» замінити словами «інші центральні органи виконавчої влади»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Перелік суб’єктів нормування у будівництві встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Об’єктами нормування у будівництві є:

планування та забудова території;

об’єкт будівництва, містобудування та архітектури та його складові частини;

склад та зміст документації об’єктів будівництва, містобудування та архітектури.».

 1. У частині першій статті 6:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування державних будівельних норм та координація їх розроблення та перевірки;»;

у пункті 3 слово «державних» виключити;

пункт 6 виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10) забезпечення роботи з офіційного оприлюднення державних будівельних норм шляхом розміщення на своєму офіційному вебсайті і надання безоплатного доступу до них».

 1. У статті 7:

у назві статті слово «міністерств» замінити словами «центральних органів виконавчої влади»;

у частині першій:

в абзаці першому слово «міністерств» замінити словами «центральних органів виконавчої влади»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування галузевих будівельних норм та координація їх розроблення та перевірки, а також погодження технічних завдань на їх розроблення;»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) забезпечення офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційному вебсайті відповідного суб’єкта нормування у будівництві і надання безоплатного доступу до них.».

 1. Доповнити статтею 71 такого змісту:

«Стаття 71. Методи нормування у будівництві

 1. До методів нормування у будівництві належать параметричний, розпорядчий та цільовий методи.
 2. Вибір методу нормування у будівництві здійснюється, виходячи з особливостей об’єкта нормування у будівництві.

Перевага надається параметричному методу нормування у будівництві.».

 1. У статті 8:

у частині третій слово «Міністерства» замінити словами «Суб’єкти нормування у будівництві»;

частину шосту викласти в такій редакції:

«6. Тексти державних будівельних норм, включені до центрального фонду будівельних норм, та галузевих будівельних норм, включених до фондів галузевих будівельних норм, оприлюднюються на офіційних вебсайтах відповідних суб’єктів нормування у будівництві. Доступ до таких текстів є безоплатним.».

 1. У статті 10:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації у будівництві. Положення про базову організацію у будівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базових організацій встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення.»;

у частині п’ятій після слів «погодження, затвердження,» доповнити словами «реєстрації,»;

у частині восьмій слова «опублікування в офіційному друкованому виданні» замінити словами «реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті»;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«9. Суб’єкти нормування у будівництві, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов’язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах та забезпечити безоплатний доступ до них.»;

доповнити частиною десятою такого змісту:

«10. Будівельні норми не повинні містити правових норм. «.

 1. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

«1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів містобудування. Будівельні норми, правила іноземних держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.».

 1. У статті 12:

у частині першій слова «в офіційних друкованих виданнях та» виключити;

частину другу доповнити реченням такого змісту: «Право власності на будівельні норми належить державі.».

II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

^