X

Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 2018 № 083

Порядок
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова

1.Загальні положення

1.1. Порядок розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів.
1.2. Порядок визначає умови та встановлює процедуру залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території м. Харкова.
1.3. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки в місті Харкові, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Порядком.
1.4. Залучення замовників до пайової участі здійснюється шляхом укладення договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради.
1.5. Пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта в експлуатацію до бюджету міста Харкова коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.
Неукладення замовником договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова до прийняття об’єкта в експлуатацію є порушенням зобов’язання, передбаченого Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Невиконання такого зобов’язання не звільняє замовника від обов’язку укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, у тому числі й після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, реабілітація, капітальний ремонт і технічне переоснащення об’єктів будівництва;
об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх окремі частини, у тому числі окремі приміщення;
замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) міста Харкова шляхом здійснення нового будівництва або зміни об’єкта будівництва, у тому числі під час проведення будівництва або реконструкції без зміни зовнішніх геометричних розмірів та фундаментів у плані об’єкта будівництва та/або функціонального призначення об’єкта.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативними актами України, державними будівельними нормами та правилами.
1.7. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова не залучаються замовники в разі здійснення:

2.Порядок укладення попередніх договорів та основних договорів про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова

3. Розрахунок розміру та величини пайової участі

4. Порядок сплати коштів пайової участі та надання підтвердження цього Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради

5. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова у разі ухилення від укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова

6. Прикінцеві положення

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні

Договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

Установити, що протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (далі – пайова участь) у такому розмірі та порядку:

1. розмір пайової участі становить (якщо менший розмір не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування, чинним на день набрання чинності цим Законом):

2. пайова участь не сплачується у разі будівництва:

3. замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта. Орган місцевого самоврядування протягом 15 робочих днів з дня отримання зазначених документів надає замовнику будівництва розрахунок пайової участі щодо об’єкта будівництва;

4. пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об’єкта будівництва в експлуатацію;

5. кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту;

6. інформація щодо сплати пайової участі зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

  1. Рішення наглядової ради акціонерних товариств щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки діють не довше ніж до 1 січня 2021 року.
  2. Довірчою власністю не може бути забезпечено виконання зобов’язань за кредитним договором, який був укладений до набрання чинності цим Законом, а так само зобов’язань, які виникли внаслідок зміни (реструктуризації, рефінансування) зобов’язань за договором, укладеним до набрання чинності цим Законом.
  3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
    привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом:
    забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

^