+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки


Додаток 2 1
до Порядку________________________________________________
    (найменування органу державного архітектурно-будівельного
________________________________________________
                    контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
________________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
________________________________________________
          проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
________________________________________________
       номер облікової картки платника податків (не зазначається
________________________________________________
         фізичними особами, які через свої релігійні переконання
________________________________________________
              відмовляються від прийняття реєстраційного номера
________________________________________________
          облікової картки платника податків та повідомили про це
________________________________________________
                    відповідному контролюючому органу і мають
________________________________________________
                           відмітку у паспорті), номер телефону;
________________________________________________
              найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
________________________________________________
                                                 номер телефону)ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

Відповідно до статті 36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                          (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                         (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування проектувальника,
_____________________________________________________________________________________
                               код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові особи / фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
              серія і номер паспорта, ким і коли виданий, номер облікової картки платника податків (не зазначається
_____________________________________________________________________________________
                фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
              номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                               і мають відмітку у паспорті), номер телефону
під керівництвом (необхідне зазначити)Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту

 

 

 

Головний інженер проекту

 

 

 та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                     (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                                    прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                назва, номер і дата затвердження
_____________________________________________________________________________________.
                                         або назва, номер і дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                           (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                   організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________
                                     серія і номер кваліфікаційного сертифіката; результати проведеної експертизи
_____________________________________________________________________________________
                                                              (номер, дата звіту); якщо експертиза не проводилася,
_____________________________________________________________________________________.
                              зазначається нормативно-правовий акт, відповідно до якого експертиза не проводилася)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                     серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                    податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                            від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                               повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                        найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                      згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу, який видав містобудівні умови
_____________________________________________________________________________________
                       та обмеження, їх реєстраційний номер і дата видачі або посилання на нормативно-правовий
_____________________________________________________________________________________.
                                                    акт, згідно з яким містобудівні умови та обмеження не видаються)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                              дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            та кадастровий номер земельної ділянки)

Загальна площа об'єкта відповідно до проектної документації,
кв. метрів ___________.

Основні показники об'єкта будівництва:Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або чергиХарактеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________;

кількість квартир у житловому будинку та їх площа ________.

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів ___;

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності) ______;

загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва, кв. метрів ______________.

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Додаю копії документів, що підтверджують зміни (у разі коригування проектної документації), засвідчені в установленому порядку.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.Замовник

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітки.

 
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

4. Відомості щодо загальної площі будівлі відповідно до проектної документації та характеристики житлових будинків для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури не зазначаються.(Порядок доповнено додатком 2 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404) 

 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1