+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки


Додаток 1
до Порядку 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                    контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному контролюючому органу і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ___ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________,
(найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення,
_____________________________________________________________________________________.
реставрація, капітальний ремонт)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, серія і номер
_____________________________________________________________________________________.
кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою, що здійснює технічний нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, серія і номер
____________________________________________________________________________________
кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
           та кадастровий номер земельної ділянки)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності). 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404) 


 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1